×
×
پروژه مخازن قیفی ارنیکا پلاست
60e946721d36a376d8761-e880-483f-8ff8-8272b0111e4c.jpg
60e946721d54e9ec43f7a-c33d-444c-bc07-b153d1b6fa67.jpg
60e946721d67ad11af7b0-60d1-495e-be4e-81438fd34f61.jpg
60e946722c5bab220ed3c-fe64-408c-9204-a25e529b32ca.jpg

پروژه مخازن قیفی ارنیکا پلاست

دسته بندی : مختلف

توضیحات

ساخت مخازن pp قیفی ۲۰ میل و ۱۰ میل سفارش ارنیکا پلاست

بازگشت به نمونه کار ها