×
×
پروژه وانهای خط انادایز الومینیوم تبریز
60f3a8268c5f91a628aa0-2645-41fd-b1c3-5bb66bedc06e.jpg
60f3a8268e3f8a0427eb7-2b46-445c-99e9-ac1600336ed4.jpg
60f3a8268e53fafa1b627-d507-4bb2-94c9-48d2358b1a1b.jpg
60f3a8268e65ad6982bf1-c7ad-428b-a678-f1144c39a626.jpg

پروژه وانهای خط انادایز الومینیوم تبریز

دسته بندی : خط انادایز الومینیوم

توضیحات

ساخت انواع وانهای خط انادایز الومینیوم از جنس pp در تبریز

بازگشت به نمونه کار ها